Konflikthantering och medling

Var och en av oss ingår i flera olika former av grupper, till exempel arbetslaget, familjen, träningslaget, eller skolklassen. I varje grupp tar eller får vi olika roller som gör att vi antingen trivs i gruppen eller vill lämna den. Det vanligaste skälet till att vi ingår i en grupp är ett gemensamt intresse eller ett gemensamt mål. Så länge vi får våra behov tillfredsställda och blir sedda kommer vi att trivas i gruppen.

Gruppdynamik

Gruppen kommer att utvecklas utifrån de individer som är med. Gruppen kommer att hamna olika faser som påverkar effektiviteten och klimatet i gruppen. Utifrån FIRO – modellen kommer gruppen först att hamna i tillhörafasen där medlemmarna lär känna varandra och avgör om de vill, eller får vara med i gruppen. I rollsökningsfasen skapas roller som avgör hur mycket inflytande var och en ska ta eller få i gruppen. Här hamnar allt fokus på rollsökning på bekostnad av effektiviteten. I denna fas uppstår ofta konflikter av olika slag. När rollerna väl är tillsatta kommer gruppen in i en öppenhetsfas där man öppet ger varandra feedback och delar med sig av sina tankar och idéer. I denna fas vet alla sina roller, samarbetet fungerar bra och arbetet är som mest effektivt. Om det sedan tillkommer eller försvinner en medlem ur gruppen, kommer hela grupprocessen att starta om från början igen. En mogen grupp återhämtar sig dock snabbare.

Gruppkonflikter

 

En av utmaningarna med konflikter är att inse att de ofta är positiva, om man hanterar dem rätt. Detta är något som våra svenska fredsmäklare är väl förtrogna med. En konflikt kan uppstå i alla former av organisationer eller grupper och den berör ofta två eller flera personer. Konflikter handlar om att minst två personer har olika åsikter kring en gemensam fråga samtidigt som de inte har förmågan att förstå den andres syn på saken.

Konflikter skapar dock positiva effekter som till exempel att vi har möjlighet att pröva våra egna åsikter, samtidigt som gamla meningsskiljaktigheter lyfts till ytan. En konflikt som hanteras dåligt leder emellertid till utfrysning, mobbing, sänkt arbetsmoral eller sjukskrivning. Det kan till och med leda till någon typ av misshandel, med behov av akut tandvård i stockholm som resultat.

Ledarens roll i konflikter

Ledaren måste ta ansvar för att hantera konflikter och göra alla inblandade medvetna om varandras åsikter, samt medla fram en lösning. Man kan absolut ta lärdom av konflikter och göra nödvändiga förändringar i organisationen som ett led i att undvika liknande konflikter i framtiden. Målet måste alltid vara att förbättra samarbetet.

Lejdarens roll blir därför att medla och sedan motivera parterna att acceptera den lösning som man kommer fram till. Med denna kunskap i bagaget är det lättare att ändra rutiner och / eller organisationens kommunaktion så att inte liknande situationer uppstår igen. Det sämsta en ledare kan göra är att låta konflikter fortlöpa och låtsas som om de inte finns. Eller kanske ännu värre, att utgå från att de löser sig själva.