Vad är medling?

Att medla innebär att förhandla fram en lösning i en konflikt eller tvistefråga. En medlare är ofta en opartisk person som arbetar för att parterna i konflikten ska kunna förlika sig och nå en överenskommelse som sätter stopp för konflikten. Diplomati är ett begrepp som kan användas som synonym till medling. I Sverige kan man utbilda sig till medlare och det är vanligt att man då arbetar i de konflikter som kan uppstå mellan arbetsgivare och fackförbund i samband med löneförhandlingar. Det är förmodligen den typ av medling de flesta associerar till begreppet.

Medling för att förebygga krig

Medling kan ske på många nivåer. En psykolog kan försöka medla mellan två äkta makar som kämpar om vårdnaden om ett barn. Komplicerade situationer kan kräva Särskild medling. Särskilt i krig är medling avgörande för att man ska kunna undvika konflikter där många människoliv står på spel. Under krig eller när krig hotar att bryta ut står ofta parterna i konflikten mycket långt ifrån varandra. Det kan även handla om ett möte mellan helt olika kulturer där det är många hinder som måste övervinnas för att bra kommunikation ska kunna uppstå. Sverige har haft ett par framstående medlare som bidragit till att lösa allvarliga konflikter. Diplomaten Folke Bernadotte utförde stordåd under andra världskriget och arrangerade fångutbyten som rädda många liv. Senare arbetade han för FN´s räkning som medlare i Palestinakonflikten. Medling på den nivån kan vara farlig för medlaren eftersom denne blir en viktig aktör i konflikten. Folke mördades av israeler som ansåg att hans medlingsförsök var till Israels nackdel.

Andra situationer som kräver medling

En medlare kan sägas vara ansvarig för den process som leder till att en konflikt mellan två eller flera parter kan lösas. Medlare är ofta eftersökta vid vissa typer av brott. Där handlar det om att åstadkomma ett konstruktivt möte mellan ett brottsoffer och någon som dömts för ett brott mot offret. Medlingen kan i det fallet vara väldigt läkande för båda parter och en möjlighet att komma vidare i livet. Även vid domstolar finns en efterfrågan på medlare som då ofta försöker få parterna i konflikten att enas om en lösning innan rättsprocessen går in i ett avgörande skede. En jurist kan vara lämplig för denna uppgift men då krävs att det inte är en jurist som företräder en av parterna. Två jurister som företräder varsin part kan däremot försöka nå en för alla tillfredsställande lösning, vid till exempel skilsmässa, skadeståndsanspråk eller bodelning. En medlingssituation kan, även om det inte handlar om krig, bli väldigt uppmärksammad och få konsekvenser för många. En avtalskonflikt kan leda till allvarliga strejker om inte medlarna klarar sin uppgift.